Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Galaxy Web: de eenmanszaak gevestigd te Annekensstraat 31, 9700 Oudenaarde en ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0754.878.348.
 2. Opdrachtgever: degene die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
 3. Algemene voorwaarden: de bepalingen in dit document.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk of per e-mail bevestigd is, van levering van één of meer diensten van Galaxy Web.

2. Toepassingsgebied

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige door Galaxy Web verrichte handelingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Galaxy Web verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn voor Galaxy Web niet bindend en zodoende niet van toepassing tenzij Galaxy Web de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

3. Offertes

 1. Alle offertes door Galaxy Web zijn geheel vrijblijvend.
 2. Galaxy Web is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders vermeld op de offerte.
 3. Alle offertes zijn slechts in hun geheel geldig. Wanneer de opdrachtgever een deel van de offerte in opdracht wil geven kan een nieuwe offerte nodig zijn.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Galaxy Web en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient 50%, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. De activiteiten zullen pas aanvatten na ontvangst van de aanbetaling.
 3. Na afronding van de opdracht zal Galaxy Web een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag, verminderd met de reeds voldane aanbetaling.
 4. Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de vervaltermijn die vermeld staat op de factuur.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Eveneens is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro als schadebeding, en een maximum van 2.500,00 euro.
 6. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Galaxy Web.
 7. Betwistingen dienen binnen de 5 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Galaxy Web overgemaakt te worden.

5. Uitvoering van de dienst

 1. Galaxy Web levert al zijn goederen en diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en garandeert vakmanschap.
 2. Galaxy Web zet zich in om de gegevens die de opdrachtgever verstrekt aan Galaxy Web zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft Galaxy Web het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst tijdig, binnen 14 dagen na verzoek door Galaxy Web, verstrekken aan Galaxy Web. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Galaxy Web zijn verstrekt, heeft Galaxy Web het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Galaxy Web, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Galaxy Web gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.
 3. Galaxy Web is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Levertermijn

 1. Tenzij anders aangegeven op de offerte bedraagt de levertermijn 31 dagen.
 2. Opgegeven levertermijnen zijn louter indicatief. De levertermijn gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
 3. Overschrijding van overeengekomen levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. In geval van aanbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Galaxy Web te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
 3. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 4. Galaxy Web behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van de opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

9. Intellectuele eigendom

 1. Al het door Galaxy Web vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Galaxy Web niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Het eigendom van door Galaxy Web verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Galaxy Web, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Galaxy Web hiervoor een vergoeding bedingen en behoudt Galaxy Web te allen tijde het recht om de ontwerpen/bepaalde elementen te hergebruiken. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Galaxy Web gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Galaxy Web behoudt zich het recht ontwerpen, teksten en alle andere website elementen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Naamsvermelding en promotie

 1. Galaxy Web heeft het recht om de geleverde website te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
 2. Galaxy Web heeft het recht zijn logo en/of tekstlink naar Galaxy Web te vermelden op de geleverde website.
 3. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Galaxy Web ontwikkelde website wordt opgenomen in het portfolio van Galaxy Web.

11. Aansprakelijkheid

 1. Galaxy Web is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Galaxy Web slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Galaxy Web voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever is gehouden om bij schade eerst met Galaxy Web in overleg te treden, alvorens tot aansprakelijkstelling wordt overgegaan. Daarbij dient Galaxy Web, voor zover nog mogelijk, in de gelegenheid te worden gesteld binnen redelijke termijn de schade te herstellen of te beperken.
 4. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Galaxy Web.

12. Overmacht

 1. Galaxy Web is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging bij de uitvoering van zijn verplichtingen of voor enige schade, indien dit het gevolg is van overmacht zoals een natuurramp, een overlijden, een plotse ziekte of enige andere oorzaak die buiten de controle van Galaxy Web valt.
 2. Hierdoor heeft de opdrachtgever geen recht op enige prijsvermindering of een schadevergoeding.

13. Wijzigen van de algemene voorwaarden

 1. Galaxy Web bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever een wijziging of aanvulling in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden (30 dagen na bekendmaking) de overeenkomst beëindigen tegen de datum waarop de wijziging ingaat.

14. Nietigheid

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Galaxy Web en de opdrachtgever in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving.
 2. Alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Galaxy Web gevestigd is zijn bevoegd.

Versie: September 2020